Şarkiyat Mecmuası Yeni Sayısı Yayımlandı

Şarkiyat Mecmuası yeni sayısı yayımlandı. Sayı: 42 olarak 28 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 25 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 Antere Kıssası’nın Türkçe Tercümesi Abdulsattar ELHAJHAMED
2 Memlûk Kur’ân Sanatına Problematik Bir Yaklaşım Abdurrahim AYĞAN
3 Dilbilimsel Tipoloji Ve Arapçanın Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Ahmet ŞEN
Soner AKDAĞ
4 Ice Age: The Meltdown Animasyon Filmindeki İngilizce Deyimlerin Türkçe ve Arapça Altyazı Çevirilerinin İncelenmesi Arife ERAY
Muammer SARIKAYA
5 Düşman Yaratma Aracı Olarak Tarih Yazımı: Haçlı Kaynaklarında Kutsal Şehir Algısı ve Kudüs Ayşe ÇEKİÇ
6 Çin Kültüründe Bambu Ertuğrul CEYLAN
7 Iraklı Şair Abdulmuhsin El-Kâzımî’nin Şiirlerinde Vatan ve Bağımsızlık Fuat DAŞ
8 Yûsuf el-Ḫâl’in Şiirlerinde Din ve Mit Gamze YÜCETÜRK
9 II. Abdülhamid Dönemi Sünni-Şiî Yakınlaşmasında Müctehid Bir Kaçar Şehzadesinin Rolü: Ebu’l-Mirza Hasan Şeyhurreis-i Kaçar Hasan YENİLMEZ
10 Çok Sesli Bir Yazar: Muhammed el-Bekrî, Hayatı, Eserleri ve Şahsiyeti Hüseyin YAZICI
11 Cibrân Halil Cibrân’ın Verde el-Hânî Adlı Hikâyesinin Arapçadan ve Ara Dil İngilizceden Türkçeye Çevirilerinin İncelenmesi Mesut KÖKSOY
12 İki Gotik Mitolojik Kahraman: Lilith ve Al Karısı Miyase GÜZEL
13 Sihâhül-Fürs Sözlüğünde Geçen Meslekler Miryaqub SEYİDOV
14 İslamiyet Öncesi Dönemde Araplarda Salika Omar Adeeb Shaker JNAİDİ
15 Ali Muhammed Afgânî’nin “Bir İdam Mahkûmu” ve Aziz Nesin’in “Surnâme” Adlı Eserlerinde İdam Cezası Ramyar MAJIDI
16 Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Shakespeare’in Yanlışlıklar Komedyası’nın Etkileri Sacide AKCAN KARAGÖZ
17 XVI. Yüzyıl Osmanlı Şehnâmecilerinden Seyyid Lokmân’ın Şehinşâhnâme’si Saniye Simla ÖZÇELİK
18 Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılması Yusuf CEYLAN
Senem CEYLAN
19 Şiirin Çinide Hayat Bulduğu Bir Dem: 13.-14. Yüzyıl Kâşân Çinilerindeki Farsça Şiirler Serap DENİZMEN
20 Naîm Frâşirî ve Türk ve Fars Edebiyatında Öne Çıkan Eserleri Şerife YERDEMİR
21 Hafız İbrahim’in Leyâli Satih Adlı Eserinin Teknik ve Tematik Açıdan Çözümlemesi Tahir ARAZ
22 Urdu Gazeteciliğinin Gelişim ve İstikrarında Mevlana Ebû’l Kelâm Azâd’ın Rolü Zekai KARDAŞ
23 Arap Edebiyatı Tarihçilerinin Eserlerinde “Edebiyat Tarihi” Kavramı: Kavramın Algılanışının Sınırları ve Dönüşümleri Üzerine İsmail ARAZ
Cangül ARAZ
24 Rıza Şah Dönemi İle Muhammed Rıza Şah’ın İlk Dört Yıllık Yönetimi Dönemlerindeki Azerbaycan Basınının İçerik Bakımından Mukayesesi (1925-1945) Zühre Nur CELEP
25 Kitap, Hitap, Hakikat veya Olmak ya da Olmamak Zafer CEYLAN