Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Yeni Sayısı Yayımlandı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi yeni sayısı yayımlandı. Cilt: 13 Sayı: 3 olarak 30 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan sayıda toplamda 48 bilimsel çalışma bulunmaktadır.

Makale Listesi
# Başlık Yazar
1 Sağlık Bakanlığının Covid 19 Aşı Teşvik Faaliyetlerinin Halkla İlişkiler Süreci Çerçevesinden Değerlendirilmesi Ömer Faruk ÖZGÜR
2 OECD Ülkelerinin Sağlık Harcamaları, Sağlık Arzı ve Talebinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analiziyle Değerlendirilmesi Meliha Meliş GÜNALTAY
Ferda IŞIKÇELİK
İsmail AĞIRBAŞ
3 STIRPAT Modeli Özelinde Gelir Yoğunlaşması Ve Çevre Kirliliği İlişkisinin İncelenmesi: BRICS Ülkeleri Örneklemi İbrahim TEKİNER
Aykut YAĞLIKARA
4 Küreselleşme, Enflasyon ve Para Politikasının Etkinliği ZEKİ AKBAKAY
5 Kılınış Bakımından İ- Fiili Ahmet Turan DOĞAN
6 4-6 Yaş Çocukların Ekran Kullanım Alışkanlıkları İle Öz Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişki Döndü KOYUNCUOĞLU
Gülriz AKAROĞLU
7 Eğitimde ve İstihdamda Yer Almayan Gençler (NEET) Psikolojik Olarak Daha mı Kırılgan? Beliren Yetişkinlik Dönemi Temelinde bir İnceleme Özden TURGUT
8 Haberin Önde (Taḳdîm) ve Ortada Gelme (Tavsîṭ) Meselesinin İncelenmesi Mesut KÖKSOY
9 Resmediliş Şekline Göre Portre Resim Türleri Buşra İNCİRKUŞ
10 Klasik Şiirde Kiliseye Dair İmajlar Mutlu Muhammet AKTAŞ
11 Bilgiye Erişimde Dijital Okuryazarlık Kullanımı: Muş Alparslan Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Tülay YAZICI
12 Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Kaynakları ile Öğretmenlerin Motivasyonları ve Örgütsel Sessizlik Düzeyleri Arasındaki İlişki Ahmet AYIK
Okan DİŞ
Gönül ŞAHİN
13 Destinasyon İmajı ve Deneyimin Destinasyon Aşkına Etkisi: Nevşehir İli Örneği Ayhan BAŞÇI
Duygu EREN
14 Otel İşletmelerinde İnsan Enerjisi: Nedenleri ve Sonuçları Ahmet AKNAR
Şule AYDIN
15 Turizm Gelirleri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçin Ekonometrik Bir Yaklaşım Seyit ORDU
Bahar BURTAN DOĞAN
16 Kemaliye Etnografya Müzesinin Kent Belleğine Katkısı Üzerine Bir İnceleme Hatice ENGİN
17 Viyolonselde Çift Ses Tekniğinin Öğretimine Başlama Sürecine İlişkin Eğitimci Görüşleri Sevgi TAŞ
Ozan ÖZDEMİR
18 Milli Mücadele Dönemi Propaganda Çalışmalarında Kurumlararası Koordinasyon Aykut ÇAĞLAK
19 Açık Hava Reklamcılığında Paralel Gerçeklik Teknolojisi Orhun TÜRKER
20 Satın Alma Gücü Paritesinin İncelenmesi: ADF Tipi Testlerden Kapsamlı Kanıtlar Şevket PAZARCI
Asım KAR
21 Ortaokul Öğrencilerinin Okulda Olumsuz Öznel İyi Oluş Düzeyleri İle Problemli İnternet Kullanımı Arasındaki İlişkiler Serkan CENGİZ
Adem PEKER
22 Seçilmiş Orkestra Eserleri Bas Trombon Soloları İçin Çalışma Önerileri ve Teknik Açıdan İncelenmesi Emre DEMİRCİ
23 AB’de Yürütme Yetkisinin Yeniden Yapılandırılması ve Politikaların Entegrasyonu Bağlamında AB Ajansları Feza SOLAK TUYGUN
24 Görsel İletişim Tasarımında Görsel Algı Kuramlarının Değerlendirilmesi Ayça YILMAZ
Asuman KAYA
25 Z Kuşağının Satın Alma Davranışına Fenomenlerin Etkisi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kadın Öğrencileri Örneği Murat ERDOĞAN
26 Peyami Safa’nın Süngülerin Gölgesinde Romanı Üzerine Bir İnceleme Gülsüm TARAKÇI
27 Kültürdilbilimsel Yaklaşım Çerçevesinde “Ekmek” Konsepti (Türkçe Deyimler Örneği) Ümmügülsüm DOHMAN
28 Kırgızistan’daki Yetim Çocukların Durumu, Problemleri ve Bu Problemlerin Çözümünde, Konuya Bakış Bağlamında İslam Dininden Faydalanma Yollarının Değerlendirilmesi Sadık AMBER
29 Yetişkin Eğitimi İhtiyaç Analizi Hamid AYDEMİR
Melek GÖKAY
30 Matematik Öğretmenliği Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yüz-Yüze Matematik Derslerine Yönelik Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Belirlenmesi Damla SÖNMEZ
Gül KALELİ YILMAZ
31 Amasya Şeyhler (Şıhlar) Köyü Eski Ağaç Cami ve Süslemeleri Doğan KOŞAN
32 İlkokul Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Mikropolitik Stratejileri ve Öğrencilere Etkilerinin İncelenmesi Gülşen ALTINTAŞ
Sezen TOFUR
33 İlkokul ve Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirliklerinin İncelenmesi Mehmet Fatih KARACA
34 Yozgat İli Çekerek, Kadışehri ve Aydıncık İlçeleri Erken Doğu Roma Dönemi Taş Eserleri Hulya KOKMEN SEYİRCİ
35 Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarının Metin Türleriyle Metin Altı Sorular Açısından İncelenmesi Keziban TEKŞAN
Sinemnur KAYNAK
36 Soğuk Savaş Dönemi’nde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin Yayılmacılık Politikası: Afganistan Örneği Hakan YILMAZ
37 Valentin Rasputin’in “Fransızca Dersleri” Adlı Eseri Örneğinde Akran Zorbalığı Kübra ÇAĞLIYAN ŞAKAR
38 İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Sinizm Üzerine Etkileri Hüseyin YILMAZ
39 “Vita Ælfredi” Işığında Wessex Kralı Büyük Alfred (871-899) Sayime DURMAZ
Gökmen Günay GÖKBAYIR
40 Türkiye’deki Müzik Terapistlerin Müzik Terapi Eğitiminin Yürütülmesine İlişkin Görüşleri Gürbüz AKYÜREK
Sercan ÖZKELEŞ
41 Sosyal Reklamlarda Çocuk Unsurunun Etkisi: Psikofizyolojik Veri Hasadı Tekniği ile Bir Araştırma Mustafa Seçkin AYDIN
Aslı İCİL TUNCER
Yaren DEMİREL
42 Sultan Abdulazîz İçin yazılmış cülûsiyeler üzerine Ahmet Serdar ERKAN
43 İşletmelerin Türkiye Muhasebe Standartları Uygulamalarında Karşılaştığı Sorunlar: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma Adem DURSUN
Nazan GÜNGÖR KARYAĞDI
44 Avrupa Birliği'ne Üye Ülkelerin ve Türkiye'nin Harcama Göstergelerinin Etkinliğinin Malmquist İndex ve VZA Yöntemiyle İncelenmesi Fevzi AKBULUT
45 Dijital Rekreasyon Kavramına Genel Bir Bakış Ve Bibliyometrik Analizi Damla ERDEM
Ayşegül KUTLUK BOZKURT
46 Dijital Ekonomiye Geçişte Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Abdullah BALLI
47 Kömürden Çıkış Politikaları ve Kömüre Bağımlı Yerleşim Yerlerinde Adil Dönüşüm Alkan USTUN
Bahattin CİZRELİ
48 Rusça ve Türkçede İkilemeler Renata AKTAŞ